Uracil DNA Glycosilase

  • Uracil DNA Glycosilase

    CatalogueID : CSI13874

  • Contact Vendor

Target/Molecule Synonym DGU, DKFZp781L1143, FBGN0003952, HIGM4, UNG, UNG1
Target Tag/Conjugate Unconjugated
Original Item Name ung/Uracil DNA Glycosilase, E. coli Recombinant
Molecule Name Uracil DNA Glycosilase
Source/Expression System Recombinant, E. coli
Unit 2000 Units
Description ung/Uracil DNA Glycosilase, E. coli RecombinantEntrez Gene ID: 947067